Co je to ELF

Fakultní e-learningové prostředí ELF představuje soubor několika navzájem propojených online nástrojů, které podporují různé aspekty vzdělávání formou e-learningu. Jedná se např. o tvorbu online kurzů, správu elektronických portfolií, tvorbu a správu výukových videí apod. 

Základem kamenem ELFu je otevřené prostředí pro tvorbu online kurzů Moodle, na který jsou napojené ostatní podporované služby (jednotné přihlášení uživatelů). Důvody proč FF MU používá právě systém Moodle jsou popsány v samostatném dokumentu.

Co je součástí ELFu?

E-learningové prostředí FF MU v současné době tvoří 4 vzájemně propojené systémy. Nápovědu pro práci s každým z těchto nástrojů z pohledu učitele naleznete vlevo v sekci Podrobné návody.

Moodle: prostředí pro správu online kurzů

Moodle (oficiální stránky) představuje e-learningový systém (LMS), ve kterém mohou učitelé pro studenty vytvářet a spravovat online kurzy, kterými buďto doplňují prezenční výuku (model tzv. smíšeného vyučování) nebo které slouží pro vedení výuky probíhající zcela výhradně online (tj. nemá prezenční část). Jednotlivé kurzy mohou obsahovat ruzné typy studijních materiálů, prostor pro odevzdávání úkolů studentů, diskuzní fóra, elektronické testy a jiné e-learningové aktivity.

Urkund: systém pro kontrolu plagiátů

Urkund (oficiální stránky) je systém na kontrolu plagiátů textů. V ELFu je možné jej využít ke kontrole studentských prací odevzdaných jako příspěvky ve fóru nebo vlastní textové úkoly. Učiteli se u každé studentské práce zobrazí nejenom "skóre" podobnosti textu s jinými zdroji, ale rovněž mají k dispozici podrobnou analýzu celého dokumentu. Studentům je u vlastních prací dostupné základní hodnocení shody. Urkund kontroluje práce jak oproti vlastní obsáhlé celosvětové databázi textů, tak proti ostatním textům odevzdaných studenty jinde v ELFu. 

Mahara: prostředí správu elektronických portfolií

Mahara (oficiální stránky) je platforma, kde si každý uživatel FF MU (jak učitelé, tak studenti) může vytvořit a spravovat vlastní elektronické portfolio. E-portfolia lze následně využít jak k osobním účelům (např. správa vlastního životopisu), tak v rámci výuky – oproti kurzům v Moodlu zde se ukazuje jako výhoda možnost zapojení nových přístupů k hodnocení (kvalitativní hodnocení, zohlednění neformálního učení apod.) a výrazná podpora samostatnosti a sebereflexe studentů.

Medial: fakultní knihovna médií (media library) 

Medial (oficiální stránky) plní funkci celofakultní knihovny médií (media library), tedy jednotného prostoru, ve kterém lze vytvářet, spravovat a sdílet audio a video materiály pro výuku i propagační účely. V rámci ELFu je každému uživateli přímo dostupné jeho úložiště, ze které lze jednoduše vkládat videa přímo do online kurzů. Videa do knihovny médií je možné vkládat přímo z rozhraní ELFu, pomocí fakultního nástroje na tvorbu tutoriálů Relay, nebo zcela automatizovaně využitím nahrávacích zařízení v učebnách v rámci areálu Carla.

K čemu lze ELF využít?

ELF nabízí širokou škálu nástrojů, které mohou podpořit výuku i učení. S jejich pomocí lze například:
 • spravovat studijní materiály (knihy, přednášky, slovníky);
 • podporovat komunikaci (fóra, chat, wiki);
 • podporovat skupinovou práci (slovníky, wiki, fóra) a vzájemné hodnocení studentů (workshopy);
 • vytvářet hodnocené aktivity (testy, procvičování, úkoly);
 • organizovat chod výuky (skupiny, kalendář, přehledy o činnosti, známky)
 • provádět kontrolu plagiátů u odevzdaných textů studentů (fóra, úkoly, workshopy)
 • vytvářet a spravovat e-portfolia pro rozvoj kreativity a sebereflexe studentů
 • vytvářet, vkládat a spravovat audio a video materiály pro různé výukové účely

Jak se dostanu do ELFu?

E-learningové prostředí ELF je dostupné na adrese elf.phil.muni.cz. K přihlášení slouží univerzitní přihlašovací údaje MU (UČO a sekundární heslo) - tímto způsobem se k ELFu přihlašují jak učitelé, tak studenti. Podrobnější přístupu k přístupu k ELFu naleznete mezi Prvními kroky učitele.

Kdo může ELF využívat?

ELF je přístupný všem vyučujícím i studentům Filozofické fakulty MU. Na stránce První kroky učitele si můžete přečíst, jak s prací s ELFu začít, kde a jak se přihlásit a jak zažádat o založení vlastního kurzu. Po dohodě je ELF nabízen k práci i vyučujícím a studentům ostatních fakult a pracovišť MU, pokud hledají alternativu e-learningové platformě v rámci IS MU, nebo potřebují umožnit přístup ke svým kurzům i osobám mimo MU (např. centrum Teiresiás).

Jaký je vztah mezi ELFem a IS MU

Z důvodů popsaných na této stránce jsou na FF používány dva systémy pro elektronickou podporu výuky: ELF a IS MU. Vztah mezi kurzy založenými v ELFu a předměty vedenými v IS MU je volný, učitel se může rozhodnout, zda e-learningovou agendu předmětu povede v ELFu nebo IS MU. 

Pro vyučující pracující v ELFu je však k dispozici několik nástrojů, které vytvořené kurzy propojují s administrativní částí IS MU:
 • Do ELFu jsou každý den přebírány údaje a učitelích a studentech FF, FSS, PřF a FSpS. Každý učitel a student na těchto fakultách tak má v ELFu automaticky zřízen účet, učitelům je navíc umožněno bez omezení pracovat ve vlastních kurzech.
 • Při odpovídajícím nastavení kurzu je ELF schopen automaticky synchronizovat údaje o studentech zapsaných do kurzu podle údajů v IS MU; viz návod k zápisu podle IS MU pro učitele v ELFu.
 • Do stránky kurzu v ELFu lze vložit postranní blok s několika základními odkazy do IS MU (např. sylabus kurzu nebo záznamník učitele – vidí pouze učitelé kurzu).