E-learning na FF MU

Začínáte-li se systémem ELF, začínáte s e-learningem. Věříme, že začít s e-learningem znamená nejen začít učit „trochu jinak“, ale také začít jinak uvažovat o vzdělávání samém, o jeho podstatě a cílech.

Dříve než představíme e-learning fungující na Filozofické fakultě MU, velmi krátce nastíníme problematiku e-learningu jako takového. 

Co je to e-learning?

Nejdříve je třeba vymezit, co budeme vlastně považovat za e-learning. V souvislosti s používáním technologií ve vzdělávání se totiž můžete setkat s celou škálou různých termínů: distanční vzdělávání, online učení, počítačem podporované učení, blended learning, výukový program či výukový software, mobile learning, virtuální vzdělávání,technology-enhanced learning atd. Některé z těchto pojmů lze považovat téměř za synonyma, jiné jsou poměrně rozdílné. Všechny se ale nějakým způsobem dotýkají moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) a jejich využívání ve vzdělávání. Obecným (a pro naše účely zcela dostatečným) vymezením e-learningu tedy může být využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce a vzdělávání. V souvislosti s ELFem pak můžeme mluvit o virtuálním vzdělávacím prostředí, tedy souboru online aplikací, které tvoří jednu komplexní platformu, ve které mohou probíhat online vzdělávací aktivity (komunikace, testování apod.).

Jak e-learning využít?

V naší praxi e-learningové podpory v rámci FF MU se často setkáváme s otázkou "A k čemu nám ten e-learning vlastně je?" V následujících 4 bodech bychom proto rádi stručně shrnuli, proč může být vhodné e-learning zařadit jako součást výukové praxe a v čem může zapojení technologií do vzdělávání pomoci studentům i vyučujícím.

1. Současná společnost je založena na využití technologií

Život v moderní společnosti je protknutý používáním technologií všeho druhu. Můžete si sami spočítat, kolik technologických vymožeností použijete v průběhu jediného dne. Není proto důvod, aby byly technologie vyloučeny z procesu vzdělávání. E-learning může učitelům a studentům pomoci nejen při přípravě a zpracování konkrétního tématu (např. drilování cizí slovní zásoby pomocí smartphonu, práce s 3D digitálním modelem archeologického naleziště, virtuální spolupráce s kolegou v zahraničí apod.), ale zároveň zvyšuje i celkovou kompetenci ve využívání technologií jako takových, což se může ukázat jako velice cenné v budoucí praxi jakéhokoli oboru. V neposlední řadě může využití netradičních postupů a studijních materiálů pomáhat i ke zvýšení motivace studentů.

2. Každý student má jiné vzdělávací potřeby

Určitě znáte z vlastní zkušenosti, že při učení určité látky vám vyhovuje určitý konkrétní přístup - někdo rád čte tištěné zdroje, jiný raději sleduje videozáznam přednášky, další se musí při učení procházet po pokoji... Učební potřeby každého studenta jsou velice specifické, výuka by však přesto měla být koncipována tak, aby dokázala uspokojit co nejvyšší počet studentů. To se může ukázat jako velice náročné v tradičním přístupu "přednáška - cvičení" v rámci prezenční výuky. Díky e-learningu je možné poměrně jednoduše rozšířit škálu typů studijních materiálů a aktivit (textové, audiovizuální, komunikativní atd.), díky kterým se mohou zapojit studenti s různými vzdělávacím styly.

3. Studenti se naučí více, pokud jsou aktivně zapojeni do výuky

Tento bod se může zdát jako často zmiňované klišé, naneštěstí však stále značný objem výuky sleduje schéma, kdy učitel pouze přednáší látku a studenti pouze zapisují poznámky. Pasivita tohoto přístupu však často vede k povrchním znalostem a nedostatku praktických dovedností studentů. Příčinou může být i nedostatek času, přeci jen dostatečně obsáhnout určitou tématickou oblast v rámci několika málo hodin v průběhu semestru není pro učitele jednoduchý úkol. Pokud zapojíme e-learning, můžeme část aktivit přesunout do online prostředí, kde může například pokračovat diskuze o dané problematice, studenti zde mohou procvičovat jazykové kompetence, odevzdávat úkoly atd. K dispozici jsou i pokročilé aktivity zahrnující společnou tvorbu studijního obsahu (wiki) nebo vzájemné hodnocení úkolů. V souvislosti s narůstajícím využití videa ve vzdělávání můžeme navíc využít i model tzv. převrácené třídy, kdy úseky přednášek a výkladu přednahrajeme pro studenty ke shlédnutí a prostudování před vlastní hodinou a v rámci prezenční výuky pak ušetříme čas na komunikativní a praktické aktivity. 

4. Moderní výuka by měla podporovat rozvoj kompetencí 21. století

S překotným rozvojem současné společnosti se celkově mění i nároky na absolventy vysokých škol. Po studentech je často vyžadováno, aby uměli dobře pracovat v týmovém prostředí, dále se sami rozvíjeli ve svých oborech, dokázali hodnotit vlastní práci apod. Tyto kompetence je však nutné aktivně rozvíjet již v průběhu studia. E-learning v tomto ohledu může významně pomoci, protože často zahrnuje nástroje pro rozvoj komunikace a spolupráce studentů, stejně jako samostatné činnosti a sebereflexe. Zásadní výhodou je i místní a časová nezávislost, která studentům umožňuje plnit studijní povinnosti i na zahraniční stáži nebo terénní exkurzi.

Východiska e-learningu

Vybraná východiska e-learningu uvádějí následující dvě prezentace.

E-learningové systémy na FF MU

E-learningové prostředí ELF

Fakultní e-learningové prostředí ELF představuje soubor několika navzájem propojených systémů, které podporují různé aspekty vzdělávání formou e-learningu. Jedná se o online kurzy, elektronická portfolia, výuková videa apod. Podrobnější popis ELFu a jednotlivých jeho částí naleznete v sekci Co je to ELF vlevo.

Základem ELFu je otevřené prostředí pro tvorbu online kurzů Moodle, které kromě FF MU využívá i řada dalších vzdělávacích institucí (v ČR i v zahraničí). Mimo jiné to znamená, že jak přímo vlastní vytvořené materiály, tak znalost o práci s nimi (z hlediska učitele i studenta) jsou aplikovatelné i ve všech dalších instalacích obou systémů, na jiných univerzitách, základních a středních školách atd.

E-learning v IS MU

Některé předměty na FF MU využívají e-learningovou platformu, která je součástí Informačního systému MU. Výhodou tohoto řešení je přímé napojení na administrativní část IS MU, což může ulehčit agendu s hodnocením a evidováním výsledků studentů. Nevýhodou je ale zásadní uzavřenost e-learningového řešení IS MU a také absence řady funkcí a možností, které učitelům nabízí prostředí ELFu.

Důvodů, proč Filozofická fakulta používá jako e-learningová řešení souběžně ELF i IS MU, je hned několik. Přečíst si o nich můžete v textu oficiálního vyjádření vedení FF MU

Google nástroje na MU

Poměrně nedávno došlo k napojení univerzitních účtů studentů a učitelů na balík nástrojů Google Apps EDU, díky kterému je nyní možné snadno a efektivně využívat i kancelářské a vzdělávací nástroje společnosti Google (přístup přes IS MU). Google nástroje jsou často ideálním řešením pro skupinovou a projektovou výuku a v tomto smyslu mohou vhodně doplňovat online kurzy v ELFu.